Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

I Ty możesz dać komuś bezpieczny dom!

Rodzi­na jest w życiu opar­ciem, czymś co chro­ni, co da­je siłę.
(Sophia Loren)

Kiedy w rodzinie pojawia się kryzys, kiedy nie jest on zażegnany w odpowiednim momencie i dziecko nie może pozostać w swoim domu, gdyż wyczerpały się już możliwości pomocowe z odpowiednich instytucji, Sąd Opiekuńczy właściwy do miejsca zamieszkania dziecka wydaje Postanowienie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej lub domu dziecka. Rodzina zastępcza tymczasowo przyjmuje dziecko do swojego domu i w pełni się nim opiekuje: dba o wszystkie sprawy zdrowotne, rozwojowe, szkolne, zapewnia bezpieczny dom, uczy zaufania do ludzi, ale przede wszystkim buduje między sobą dobrą  relację.

 W domach dziecka dzieci nie mają poczucia przynależności do rodziny, często mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa, kończące się objawami np. choroby sierocej lub syndromem zerwanych więzi. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych obserwują prawidłowy model rodziny, uczą się na nowo ról społecznych funkcjonujących w bezpiecznej rodzinie, jak wygląda zdrowy związek kochających się ludzi, dlatego zwiększa się ich szansa na stworzenie wartościowej relacji i przyszłej własnej rodzin

Rodzaje rodzin zastępczych:

Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją dziadkowie, pradziadkowie lub dorosłe rodzeństwo dziecka wraz ze współmałżonkiem, jeśli pozostają w związku małżeńskim.

Rodzina zastępcza niezawodowa – mogą to być dalsi krewni dla dziecka czyli wujostwo, lub osoby zupełnie niespokrewnione. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzina zastępcza zawodowa – po ponad trzech latach pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i spełnianiu kryteriów istnieje możliwość przekształcenia rodziny zastępczej niezawodowej na zawodową. Wówczas jedna z osób rezygnuje z wcześniejszej pracy zawodowej i otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony na wychowanie dzieci czas.

W każdej z ww. rodzin może przebywać do trzech wychowanków. W wyjątkowych przypadkach umieszczonych może być więcej dzieci jeśli jest ono  rodzeństwem.

Rodzinny Dom Dziecka – powstaje gdy jedna osoba z rodziny zastępczej rezygnuje ze swojej pracy by wychowywać dzieci, w Rodzinnym Domu Dziecka może przebywać do 8 wychowanków.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub Rodzinny Dom Dziecka ?

Warunki powierzenia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.

6. (…)

7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Zastanawiasz się czy zostać rodziną zastępczą? Przyjdź do nas! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30 przy ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski, informację  można uzyskać także pod numerem tel. 614452510 lub 614452524.

Nasi specjaliści wyjaśnią procedury rozpoczynające etap kwalifikacji i otoczą odpowiednim wsparciem. Warto omówić tą decyzję ze swoimi domownikami. To ważne by każdy z domowników czuł się dobrze z tą decyzją. Pamiętaj I Ty możesz dać komuś bezpieczny dom!

 

zobacz więcej aktualności