Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej:
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 926).

Wykaz potrzebnych dokumentów:
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
- aktualne zaświadczenie lekarskie (wystawione czytelnie, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem do wniosku),
- dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo – Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) (dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę),
- oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- w przypadku dzieci do 18 roku życia - kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu),
- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

O dofinansowanie ze środków Funduszu na usługi tłumacza migowego lub tłumacza- przewodnika mogą ubiegać się osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o symbolu 03-L lub symboli równoważnych stosowanych we wcześniejszych orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty wystawionym na druku stanowiącym załącznik do wniosku.

Wysokość opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie

Dokładne określenie miejsca wykonania usługi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 44 52 509;

Pełna treść uchwały oraz zasad

Wzór wniosku do pobrania: