Aktualności arrow Orzecznictwo
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności | Drukuj |  Email

 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 
Druk wniosku wraz z zaświadczeniem jest zwolnione z opłat.
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepelnosprawności


Orzekanie o niepełnosprawności
Druk wniosku wraz z zaświadczeniem jest zwolnione z opłat.
 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepelnosprawnosci


W razie stwierdzenia przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, uzupełniających złożone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, zainteresowany ponosi koszty we własnym zakresie.

Określenie czasu realizacji usługi:
Wg Kodeksu postępowania administracyjnego art. 35 - 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Informacja o trybie odwoławczym:
Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.

   Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 5a, ust.1,2,4 i art. 6b, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) oraz §3, ust. 3 i § 32, ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz.1328)


Wykaz potrzebnych dokumentów:
- wniosek o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- posiadana dokumentacja medyczna,
- orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów,


           Druk wniosku wraz z zaświadczeniem jest zwolniony z opłat.
           Wniosek o zmiane prawomocnego orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci (dorosły)
           Wniosek o zmiane prawomocnego orzeczenia o niepelnosprawnosci (dziecko)

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna:
Na podstawie §35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328)
Wykaz potrzebnych dokumentów:
- Druk wniosku oraz wyrobienie legitymacji jest zwolnione z opłat.

Wniosek na legitymację - dorosły

- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- ksero ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które jest wydane przed styczniem 1998r. lub orzeczenie wydane przed 1 styczniem 1998r. innego organu.
- jedno aktualne zdjęcie

Określenie czasu realizacji usługi:
Na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego art. 35 – zespół załatwia w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.

Podstawa prawna:
Na podstawie §35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

- Druk wniosku oraz wyrobienie legitymacji jest zwolnione z opłat.

Wniosek na legitymację - dziecko
 

Określenie czasu realizacji usługi:
Na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego art. 35 – zespół załatwia w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- ksero ważnego orzeczenia o niepełnosprawności


Miejsce składania wniosków :
Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mossego 14
62-065 Grodzisk Wlkp.
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 061 44 46 766


W razie stwierdzenia przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, uzupełniających złożone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, zainteresowany ponosi koszty we własnym zakresie.

Określenie czasu realizacji usługi:
Wg Kodeksu postępowania administracyjnego art. 35 - 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Od niniejszego orzeczenia nie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Na podstawie art. 4 a ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 1, art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. nr 17, poz.162) oraz § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328).

Wykaz potrzebnych dokumentów:
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego, złożone w ciągu miesiąca od chwili wypełnienia,
- kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej, tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań pracownianych i inna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie.

W razie stwierdzenia przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, uzupełniających złożone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego,zainteresowany ponosi koszty we własnym zakresie.

Określenie czasu realizacji usługi:
Wg Kodeksu postępowania administracyjnego art. 35 -1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 Informacja o trybie odwoławczym:
Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.

Na podstawie art. 3,4, ust. l albo 2 albo 3, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) oraz §32 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz.1328),

Wykaz potrzebnych dokumentów:
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności
- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego, złożone w ciągu miesiąca od chwili wypełnienia,
- kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej, tj. Karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań pracownianych i inna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie,
- kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenie KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
- kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia kursów, szkoleń ( tylko wtedy gdy celem składanego wniosku jest odpowiednie zatrudnienie).